Lācītis numur divi - February 6th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

February 6th, 2007

[Feb. 6th, 2007|10:52 am]
[Tags|]

«Mobilo telekomunikāciju operators «Tele2» kādai privātpersonai netīšām piešķīris «Parex bankas» SMS bankas tālruņa numuru.»

Yooohooo ;) Nu klauni kas klauni.
link9 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | February 6th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]