Lācītis numur divi - January 11th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

January 11th, 2007

Uragāns [Jan. 11th, 2007|12:48 pm]
[mood |Confused]

Tāaaks... Pagalmā par vienu koku un vienu mašīnu mazāk. A likās, ka TIK traki jau arī nemaz nepūš...
link9 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | January 11th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]