Grain of Salt - [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 25th, 2020|12:58 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vairākus mēnešus kanālā bija augsts ūdens līmenis, bet beidzot pa ilgiem laikiem pamanīju, ka Rīgas pilsētas kanāla malas saturošo pāļu gali ir redzami virs ūdens.
linkpost comment