Grain of Salt - [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 21st, 2019|02:52 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Džordans visu laiku rausta savu lauības gredzenu, Slavojs visu laiku rausta savu kreklu.
linkpost comment