krēpjlācis - April 11th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 11th, 2012

[Apr. 11th, 2012|12:05 am]
jau šodien, trešdienā, 11. aprīlī, radio nabā koncīti sniegs grupiņa "Brutal Christ", raidījumā Absolūtais minors, kas ies no 23:00 līdz 24:00 (varbūt ilgāk, nez)
link2 comments|post comment

[Apr. 11th, 2012|03:11 am]
[music |ew - satyr]

tā laikam ir, ka cilvēks, kas nav iedzimis kaut kādā bagātnieku ģimenē, bez īpašiem talantiem un bez īpaša talanta uz naudas saraušanu, pie kaut kādas naudas parasti tiek vairāk uz vecumdienām. tipa, esi jau sagrabējis, vecs, krunkains, iespējams, zaudējis kādu locekli vai, piemēram, balsi, bet toties tev ir nauda. traģikomiski.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 11th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]