mazaa_mija - December 3rd, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 3rd, 2015

[Dec. 3rd, 2015|10:20 pm]
Šodien piespiedu kārtā izgāju no mājas, ietrāpiju divos pasākumos, kas bija pārbāzti, bet kvalitāte zemāka par zemi, nenormāli sacepos atnācu mājās taisu savas Zsv olīves māsas pasūtījumā un klausos diskusiju tobisš traktātus par Laruell Black Universe, cik vientuļi ir justies tuksnesī, kaut hermīti nav nekādi vientuļnieki
Dirsā šitā pilsēta
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 3rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]