mazaa_mija - November 3rd, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 3rd, 2015

[Nov. 3rd, 2015|01:43 am]
Liepāja tomēr ir tik lieliska, jebkurā garstāvoklī un gadalaikā pat sastop šeit kādu holandieti

Posted via Journaler.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 3rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]