mazaa_mija - September 28th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 28th, 2015

[Sep. 28th, 2015|02:13 pm]
Vakar tomēr uz vakariņām novācās pēdējie mohikāņi un mēs paņēmām vīnu restorānā un ganijāmies pa naksnīgo bragu, gaidījām mēnesi nesagaidījām, no 2-4 mēģināju aizmigt, pēdējo stundu savukārt neaizmigt, savukārt ļotenē laikam ir vēl tikai 2 sieviešu kārtas pārstāves! Pārējie ir veči melniem, mazliet iesirmiem matiem, spalvainām krūtežām, izskatās visi vienādi, kā tādi sīkpreču tirgoņi. Ko viņi visi dara Milānā pirmdienas rītā? Bet es pa to laiku mēģinu izdzert spaini espresso, lai nenobruktu kādā koridorā

Posted via Journaler.
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 28th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]