mazaa_mija - July 7th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 7th, 2015

[Jul. 7th, 2015|01:35 am]
Reportēju not francijas tuksneša! Ir nereāli kruta tomērt nonākt siltā naktī! Pēc visa A-Damas šita ar kavētām ļotenēm, kļūda plānošanā, again! Bet pēc tam tas nekas ka taksis mani nevarēja pievest pie durvīm, bet mēs pīpējām taksī, un par to ka nevar pievest klāt iedeva devīgu atlaidi un vel gribēja atnest čenodānu, bet es atteicos, un tad atskrēja 6 policisti un man stāstīja ceļu, kuru jau es zinu, un tagad tempa dzeru rosē, kamēr viņi mēģina visu šito aizslēgt, un mani ielikt bēniņos, kur ir reāla siltumnīca

Posted via Journaler.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 7th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]