mazaa_mija - July 6th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 6th, 2015

[Jul. 6th, 2015|03:36 pm]
Vakar samam bija zutīga garša, šodien, ja paspešu pacelties pirms grēku plūdiem, es lidošu pretī saulei. Bet vispār rekomndēju rasbainieka jauno dārzu, kaut gan kur tas atrodas es vēljoprojām nezinu

Posted via Journaler.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 6th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]