mazaa_mija - June 25th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 25th, 2015

[Jun. 25th, 2015|12:07 am]
man jāņu haighlits ir ka redzēju upītē melno stārķi divreiz, bet viņš ir tik tramīgs un elegants, ka momentā mani pamanījis laidās lapās
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | June 25th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]