mazaa_mija - December 11th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 11th, 2010

[Dec. 11th, 2010|01:42 pm]
skolā es vairs neraudu, par to vilcienā no vienas acs asaras tek strīpiņā, vissmalkākajā optikas veikalā starp guči un citiem zvēriem sirms vīriņš mani palika zem mikroskopa, bet tur ir tikai irritation
linkpost comment

[Dec. 11th, 2010|10:35 pm]
Lasu grāmatu par karu, nu tur boļševiki, fašisms, šķīst asinis
es pāršķiru lapu:
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 11th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]