mazaa_mija - November 7th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 7th, 2010

[Nov. 7th, 2010|05:08 pm]
Gāju šodien pa rajončiku gribēju nopirkt galangalu, ko wokā iemaisīt, bet te viss kluss un mierīgs vāļā ir tikai kebabi un citi clabi, tais pāris bodelēs, kas bija vaļā galangalas nebija vai viņi neierubījās par ko es runāju, lai arī kā centos krākt un šņākt halanhaaalllllll
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | November 7th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]