mazaa_mija - November 6th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 6th, 2010

[Nov. 6th, 2010|03:43 am]
bet es pa to laiku biju pagrabā, kur nekas nenotika, free vodka cocktails pa 5, jautrības nekādas, 12 ieslēdz gaismu un iedzen augšā disenē, kur līdz jau apnikumam jautājums no kurienienes un nahuj es te vispār es atpērusies. satiku vienīgi puisi no Murmanskas kas jau 11 gadus mēģina sisties pa ne kurzemi, un aicināja uz saunu. labākais, no visa vakara, pārējie garlaicīgi tipi, vai arī ja iesākas saruna parādās galvas tiesu garāka ar zirga ģīmi beibe un savāc mazo diedelnieku.
link2 comments|post comment

[Nov. 6th, 2010|10:50 pm]
pusdienas bija gatavas tieši paredzētajā laikā, bet viņi kādu pusotru stundu kavēja, un beigās mēs strauji izvadījām Ōpīti ar Minu uz breikeru dance šovu un irāņu Dj'as diseni, šodien muzeju nakts un mēs nedabūjām biļetes!
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 6th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]