mazaa_mija - August 14th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 14th, 2010

[Aug. 14th, 2010|03:25 pm]
biju infekciju slimnīcā ar visu ērci burciņā, bet laipnā dakterīte teica, lai lieki naudu netērēju un nesu vien viņu prom, imoglobīna viņiem tāpat nav, un ja kas, lai sauc ātros. Ierāmēšu savu ērci un pielikšu pie sienas, lai rotājas
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 14th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]