mazaa_mija - May 21st, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 21st, 2010

[May. 21st, 2010|11:59 pm]
šodien visa tāda apgarota un enerģijas pilna devos uz skolu noskaidrot pāris lietas, bet tur atdūros pret pliku sienu, vēlāk satiekot vienu sakarīgu pasniedzēju no nehierarhijas, biju tā sanervozējusies ka rokas trīc
tas pārkritiens, bladz, ir baiss
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | May 21st, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]