mazaa_mija - May 20th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 20th, 2010

[May. 20th, 2010|07:43 pm]
man tomēr ļoti patīk lidot, man ir tāds bērnišķīgs prieks un patīk bildīte apakšā
esmu atpakaļ un pateicos visiem, ko satiku uz ielas stūriem, kas mani izguldīja un baroja ar brutu
a te izejot pa rajončiku pārdevēji māj ar galvām
link10 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 20th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]