mazaa_mija - May 10th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 10th, 2010

[May. 10th, 2010|02:41 pm]
es esmu sataisījusi tādu sarakstu, ka maniem galandciem nevelk pulvers...un vairs nekādas dzeršanas, jo šodien uz pirmo randiņu ieradāmies ar stundas kavēšanu, jo notika viss iespējamais – aizgulējāmies, jo nebija pārlikts vietējasi laiks, iesprūda mājas durvis, netikām gandrīz ārā, aizmirsām mašīnas atslēgas, maksas stāvietā bija tāds cipars, ka aparāts apstulba un nepieņēma naudu, bet tagad mēs dabūjām veiksmes resnos kaķus, un pārējais jau ies kā pa sviestu
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 10th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]