mazaa_mija - May 9th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 9th, 2010

Kaļiņingrada [May. 9th, 2010|11:07 pm]
O! jo ma jo, man ir tāda poha no īstā krievu šņabja, ka šodien ārstē tikai Российскойе шампанское,(Rīgas šampis bija tikai pussaldais) je je jē
rīt jāsāk šancēt

heel grappig
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 9th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]