mazaa_mija - May 3rd, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 3rd, 2010

[May. 3rd, 2010|12:01 pm]
Šodien laiks ir vēl briesmīgāks kā vakar, vējš plēš lapas kokiem, sirēnas gaudo, lietus līst...
vajadzētu saņemties aiznest plates attīstīt, un tad sākt rakstīt visu pēc kārtas (dodiet darīt jebko, tikai ne rakstīt)
link2 comments|post comment

parīze [May. 3rd, 2010|08:05 pm]
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 3rd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]