mazaa_mija - May 2nd, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 2nd, 2010

[May. 2nd, 2010|12:59 am]
jā šodien gāž Londonā, tad jau rīt gāzīs arī te, šodien vēl ar grūtībām izsitu sauli, bet nu rīt izskatās, ka no lietus izvairīties nesanāks, vai arī jāsēž būs mājās
rrrrrrrrrrrrrrrrr
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 2nd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]