mazaa_mija - October 1st, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 1st, 2008

[Oct. 1st, 2008|09:25 pm]
esmu kā ēzelis ar vienu uzkačātu spārnu, kuram ar steigu jāmācās peldēt, ja nu iepūš kanālā
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 1st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]