mazaa_mija - June 13th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 13th, 2008

[Jun. 13th, 2008|02:52 pm]
šitā bija tāda mierīga balllīte!
netika saplēsta neviena glāze, un, kas nozīmīgi, leduskapī ir vēl vīns!

paldies vi(e)siem!
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 13th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]