mazaa_mija - February 19th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 19th, 2008

par gone baby gone [Feb. 19th, 2008|01:24 am]
bļin, man ir apnicis skatīties tās frāžainās, klišejiskās, moralizējošās amīšu filmas. Turpmāk klausīšu [info] martcore , ja ietilpst kategorijā treškonteiners! / sēdies, divi / otrreiz nesaņemtos, tad tā arī ir
laikam jau taisnība, ko raksta prese, ka nākamgad būs vēl sliktāk ar tiem scenārijiem, jāatgriežas būs pie klasikas un eiropas kino
linkpost comment

[Feb. 19th, 2008|04:37 pm]
Ielidoju ar perspektīvi pilnīgā grāvī
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 19th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]