mazaa_mija - January 31st, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 31st, 2008

[Jan. 31st, 2008|02:22 am]
varbūt vēl mazliet, lai ir pilnas 24 stundas, kaut gan kāda nu vairs starpība, miegs jau nu man vairs nenāk tāpat
linkpost comment

[Jan. 31st, 2008|07:37 pm]
telvizors tomēr ir tik garlaicīgs. uzdzen miegu
link10 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 31st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]