mazaa_mija - January 30th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 30th, 2008

[Jan. 30th, 2008|09:33 pm]
vai es vēl kaut ko saprotu vai nē, man nēbūs spriezt, bet pēc tām četrām naktīm, kas pavadītas neēdot, neguļot, nedzerot un neizklaidējoties man gribas mazu astlodzi, bet bļin, man vēl vajadzētu saņemties un pastrādāt. Un tagad es arī teikšu tā, lai cibas dieviņš stāv klāt un visiem viss patīk!
Kā lai saņemas tam darbelim? kaut kā pazuda motivācija šitādā stāvoklī kaut ko darīt, iepriekšējās 4 dienas uz priekšu dzina citi stimuli nevis nauda..
vienu lietu sapratu, ka stress noēd imūnsistēmu raz un gatavs, deguns man tā nav tecējis laikam kopš bērnības, kā noliec galvu, lai pielīmētu bildi tā jābaidās, lai neuzpil puņķi...weee:(
es to varu
link8 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 30th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]