mazaa_mija - December 18th, 2006 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 18th, 2006

Gatavošanās J.G.svinībām [Dec. 18th, 2006|01:41 pm]
Esmu izrotājusies, kā jaungada eglīte.
Kā jau katru gadu....
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 18th, 2006 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]