magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 30th, 2021|09:56 pm

magnolia
Žēl par Mako. Viņu es atceros kā omulīgu saimnieku, tādu hedonistu, kuram patika ap sevi pulcināt bariņu, pabarot un nedaudz sabojāt.😃 Un neatraujami no Vakarbuļļu namiņa. Balss atmiņā ieskanējās. Pēc vēlākiem foto izskatījās, ka cīņa par veselību notiek nežēlīga un kaut kur cits cilvēks...miesiskais un garīgais.
Vajadzētu būt, ka Tur ir Vieglāk, nav vairs jācīnās.
P.s.Oi, neatdevu Tev grāmatu, par to kā par raganu kļūt. 😃
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: