magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 12th, 2021|10:05 am

magnolia
..darbā ir pielikts internets ārējais. sēžu un rakstu cibā ar sajūtu kā simts gadus atpakaļ.:) žēl, ka rakstnieku pulks tik ļoti samazinājies.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: