magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 6th, 2020|09:48 am

magnolia
Kāds nav manījis user Heishy? redzēju sapnī, ka viņš ir mainījis dažas lietas :) un ir piedzemdējis zīdaini un atnesis man atrādīt. iekāpju tramvajā, aiz muguras kāda saka: "..īstais vārds.. šodienai dzimšanas diena". ņemot vērā, ka tas ir diezgan rets vārds... apsveicu! laikam esmu sailgojusies pēc gandrīz bezdarbīgas un bezdomīgas torčīšanas saulītē uz balkona ar kontrabandas cigaretēm ar ābolu garšu. :))
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: