magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 30th, 2020|03:44 pm

magnolia
..sen nebiju bijusi ekselī. akdiesakdiesakdies.
..cakas, grabuļi un krāsiņas. nu gluži kā draugiem.lv. kāpēc lietas nevar palikt gaumīgas un vienkāršas?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: