friends [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 12th, 2020|10:06 am]

etiiopiia
es nudien esmu stulba, vai "allaž zaļi augoša zāle", vai smadzenes vienkārši izmeta serotonīnu - še' drusku atpūties.
es redzu ko citu, ko vakar, un tas ir tīrāks - ar prātu nesarēķināms.
ja es ticētu savam hameleona prātam, tad es tiešām būtu vista

atkal es vairs nezinu. tas nekad nebeigsies
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]