friends [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 25th, 2020|10:41 pm]
misene
[music |Šostakoviča otrais klavieru trio]- Ja tu to dari, tad dari to šonakt, - viņa teica. - Citādāk tu to nekad neizdarīsi. Es tevi zinu.

"Bļe, kur es nobāzu savu oriģinālo Vezāliju?"

- Tu vispār klausies, ko es saku?


link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]