gargantijs - dievmašīna [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

dievmašīna [Jun. 12th, 2019|03:36 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Viņš taču pirms katras eksistences deva jāvārdu. Tagad ložņā pa kaktiem, putekļus ostīdams, sīpolus lobīdams. Viss vienās asarās.
linkpost comment