koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 19th, 2014|11:53 am

ravejsledzejs
nu vēl ne. varbūt vispirms samaksā man par balzāmu, ko es šodien piecos dabūšu. noorganizējam kopīgu kino pasācienu, kur es filmējos un pēc tam varbūt... nu ja neizdomājas citas interesantas figņas, ko savārīt ;o)
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: