koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 6th, 2014|10:23 pm

koks
Par radniecīgām dvēselēm.

Viena tāda tūlīt brauks uz Transilvāniju. Viņa mājas ir tur, kur viņš jūtās labi. Viņam nav nekur jāatgriežas, tātad viņš var braukt kur grib un darīt jaunas lietas cik grib. Viņš daudz ceļo, bet ne ceļošanas pēc - brīvības un pieredzes pēc. Pieredze, kas nav iespējama bez brīvības. PIEREDZE!!
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: