koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 11th, 2014|08:10 pm

koks
Patiesība kā vienmēr ir patiesa.
Šis ir tikai sākums.

Eh, jāiet spēlēt Stronghold Crusader un jācīnās pret krustnešiem.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: