koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 9th, 2014|10:24 am

koks
Nepatīk. Dīdīgi cilvēki sabiedriskajā transportā. Nu nostājos normāli pie loga, a tur vajag vienam vecim pienākt un līst man virsū un dīdīties. Pasaule, pieskati savus bērnus!
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: