koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 30th, 2014|09:40 am

koks
Florence + the Machine tomēr manā pleilistē ir uz palikšanu pretēji tam kā iepriekš šķita. Florencei ir tik laba, spēcīga balss un izjusti dzied.

Un jā, garšīga ābolkūka :P
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: