koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 17th, 2014|04:09 pm

koks
Bļeģ nu, man tā pēdējajā laikā ir sakritis uz nerviem darbs, ka nezin, kur likties. Un nepadarīt jau nevar.
Bļeģ.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: