koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 25th, 2014|11:25 pm

chrono
Es jūtu, ka tev būs jāuzdāvina kaut kas normālāks, jo es vairāk nevaru noskatīties/nolasīties, ka tu dzert kaut ko tādu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: