koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 21st, 2018|10:18 pm

koks
Man šķiet, ka Gustavs Terzens, ko es sākotnēji atceros kā respektablās Melnās Mises vadītāju SWH Rock vakaros tagad ir katrā trešajā reklāmā jebkur un par jebkādu tēmu. Tā tā pasaule komercializējas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: