koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 2nd, 2018|10:03 pm

heda
Vērtētāji un analizētāji parasti par sevi pastāsta vairāk kā par vērtējamo mākslas darbu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: