koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 8th, 2018|12:10 am

koks
Māksla ir beztermiņa. Man nav saprotama cilvēku cenšanās vislaik skatīties/klausīties/novērtēt tikai jauno un svaigo. Jā, ir vairāki iemesli sekot līdzi tieši pēdējam - it kā aktuālākais un arī visi par to runā, jaunākie specefekti.. Bet satura ziņā daudzi vecāki darbi ir salīdzinoši pilnīgāki. Mazāk "muļķību" un vairāk pie lietas. Tādi nosacīti svariņi - socializācijai vērtīgais vs reāli personības attīstībai vērtīgais. Tādas izplūdušas pēdējā laika izjūtas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: