koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 31st, 2017|01:10 am
santech
tā infa par aplikāciju pieprasījumiem tāda retoriska, manuprāt. jo nu tas pats tviteris, feispuks utt. taču ir "vitāli nepieciešamas", lai arī kā nepatiktu, ka ir pieeja visādām lietām telefonā. ja nu vienīgi tā pieeja ir kontrolēta no lietotāja puses. ja ne - tad skērī šit par privātumu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: