koks - November 29th, 2022 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 29th, 2022

[Nov. 29th, 2022|12:04 pm]
Silencer ir izteikta ziemas un sasaluma mūzika. It īpaši (ne)mīlīgās, vēlās, sniegainās ziemas naktis, kad vējš kuļas pa sniegu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 29th, 2022 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]