koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 29th, 2022|12:04 pm

koks
Silencer ir izteikta ziemas un sasaluma mūzika. It īpaši (ne)mīlīgās, vēlās, sniegainās ziemas naktis, kad vējš kuļas pa sniegu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: