koks - July 16th, 2022 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 16th, 2022

[Jul. 16th, 2022|03:25 am]
Man patīk tas impress the ancestors moments. Abi mani vectēvi bija dzērāji. Ir tikai maza frakcija atmiņās par viņiem par kurām es gribētu dalīties un arī par to pašu es nedalīšos, jo tas vienkārši ir tikai man. Taču nu, apgriezt to keponu otrādāk un iedzer Vanagu. Man šķiet, ka tas bija vanags. Dzīvo vesels, patērētāj, jo tieši Tu esi nākotne.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 16th, 2022 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]