koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 16th, 2022|03:25 am

koks
Man patīk tas impress the ancestors moments. Abi mani vectēvi bija dzērāji. Ir tikai maza frakcija atmiņās par viņiem par kurām es gribētu dalīties un arī par to pašu es nedalīšos, jo tas vienkārši ir tikai man. Taču nu, apgriezt to keponu otrādāk un iedzer Vanagu. Man šķiet, ka tas bija vanags. Dzīvo vesels, patērētāj, jo tieši Tu esi nākotne.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: