koks - October 17th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 17th, 2018

[Oct. 17th, 2018|10:40 pm]
Pēdējajā laikā es esmu pazaudējis pēdējās gaumes paliekas - klausos krievu synthpopu un skatos The Originals, taču pēc Sepulturas paklausīšanās jūtos, ka esmu atkal šķīstīts un varu turpināt savu pagrimumu.

P.S. Dante XXI ir labākais Sepultura albums, man šķiet.

https://www.youtube.com/watch?v=WaxGhDR5Djg

P.S.Y Un The Originals īstenībā ir pat labs seriāls, nebiju to gaidījis.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 17th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]