koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 17th, 2018|10:40 pm

koks
Pēdējajā laikā es esmu pazaudējis pēdējās gaumes paliekas - klausos krievu synthpopu un skatos The Originals, taču pēc Sepulturas paklausīšanās jūtos, ka esmu atkal šķīstīts un varu turpināt savu pagrimumu.

P.S. Dante XXI ir labākais Sepultura albums, man šķiet.

https://www.youtube.com/watch?v=WaxGhDR5Djg

P.S.Y Un The Originals īstenībā ir pat labs seriāls, nebiju to gaidījis.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: